Kulkuri-skolan på svenska

Kulkuri är en skola med distansundervisning för utomlands boende finländska barn och ungdomar över hela världen.

  • Det vanligaste ämnet är finska språket och litteraturen.
  • Eleverna kan via Kulkuri välja att studera ett ämne, flera ämnen eller alla obligatoriska ämnen i den finländska nationella läroplanen.

När en finländare bor utomlands är det finska språket alltid i minoritet – visserligen med en viktig roll inom den finska familjen. Det bästa sättet att upprätthålla språkkunskaperna är att studera vid distansskolan Kulkuri antingen som online-undervisning eller som traditionell brevkurs. Vid online-undervisningen bildar eleverna grupper enligt vilken klass de går i och studerar tillsammans med sina jämlikar som också bor utomlands. Brevkurser är ännu mera flexibla med hänsyn till personliga behov.

Om boningsorten i ett annat land inte har någon lämplig lokal skola och det inte finns internationella skolor att tillgå, kan en elev via Kulkuri avlägga alla kurser som
hör till den finländska nationella läroplanen.

Komplement till lokala studier

Den utomlands boende finländska eleven går ofta i en lokal eller internationell skola, och kan komplettera de studierna genom att delta i Kulkuri-skolans distansundervisning och där lära sig om Finland och landets kultur. Det viktigaste och populäraste ämnet är finska språket och litteraturen. Om det finns tillräckligt med tid och motivation kan vi rekommendera svenska, historia, socialvetenskaper och miljöstudier. Den viktigaste faktorn när eleven väljer studieämnen är motivation och intresse. Det är inte meningsfullt att studera på heltid vid två skilda skolor.

Under de rätta omständigheterna kan distansskolan Kulkuri erbjuda eleverna undervisning i alla obligatoriska ämnen inom ramarna för den finländska nationella läroplanen, så att en konkurrenskraftig nivå uppnås.

Kulkuri-skolans bakgrund

Kulkuri är en del av Folkupplysningssällskapet som är den äldsta undervisningsorganisationen i Finland. Kulkuri, som tidigare gick under namnet Utomlands boende barns grundskola, har verkat sedan 1975 och har en solid
historia i att erbjuda kvalitetsutbildning för utomlands boende finländska elever över hela världen. Idag har distansskolan Kulkuri ett omfattande och aktivt nätverk för samarbete både i Finland och internationellt, genom vilket man utbyter kunskap och erfarenheter om online-undervisning och it-teknik.

Definition av uppdraget

Distansskolan Kulkuri upprätthåller och utvecklar kunskaperna i finska hos utomlands boende finländska barn och ungdomar, liksom den också stärker deras kulturella identitet. Vid Kulkuri erbjuder vi våra elever modern, högklassig och professionell undervisning i olika obligatoriska ämnen som ingår i den nationella finländska läroplanen.

Eleverna kan välja mellan många olika ämnen, antingen som brevkurs eller online utgående från deras behov och preferenser. Eleverna kan också välja att avlägga alla obligatoriska kurser och avlägga examen med ett konkurrenskraftigt vitsord.

I vår skola satsar vi på yrkeskunnig personal, på att utveckla våra undervisningsmetoder och på att skapa och upprätthålla en inlärningsmiljö med den senaste teknologin och yrkeskunskapen. En fortgående utvecklings- och
evalueringsprocess garanterar högklassig undervisning och praxis.

Kulkuri är den utomlands boende finländska elevens bästa vän!