Lapsi ei käy paikallista koulua

Jos mahdollista, lapsen on ulkomaillakin hyvä mennä paikalliseen tai kansainväliseen kouluun. Koulussa hän oppii asuinmaan kielen ja saa ikäisiään kavereita.

Aina tämä ei ole mahdollista. Paikkakunnalla ei ehkä ole kansainvälistä koulua tai se on liian kallis, eikä paikallinen koulu vastaa tarkoitusta (esimerkiksi kehitysmaat, joissa paikalliset kouluolot ovat epävakaat). Jos oppilas muuttaa ulkomaille yläkoulun viimeiselle luokalle eikä osaa paikallista kieltä, voi olla järkevää käydä koulu loppuun suomeksi ja saada suomalainen päättötodistus.

Kulkurissa voi opiskella alakoulussa kaikkia pakollisia lukuaineita. Yläkoulussa voi opiskella kaikkia pakollisia aineita ja saada tarvittaessa päättötodistuksen.

Kulkuri sopii parhaiten kokonaisen lukukauden tai lukuvuoden opiskeluun.

Koko oppimäärän opiskelu Kulkurissa

Etäopiskelu on vaativaa, ja siihen siirtyminen on erityisesti lapselle iso muutos. Vanhempien tehtävänä on järjestää toimivat opiskeluolosuhteet sekä huolehtia oppilaan tukemisesta koulupäivien aikana. Päätös etäopiskeluun siirtymisestä tuo vanhemmille suuren vastuun koulunkäynnin sujumisesta, ja sitä on harkittava huolellisesti.

Kannustamme ulkomailla asuvia tai sinne muuttavia perheitä pohtimaan lapselle ja perheen tilanteeseen sopivinta kouluvaihtoehtoa.

Lue alta ohjeet vain Kulkurissa opiskelevien oppilaiden hakumenettelystä. 

Valintaperusteet

Ennen valintaa koko oppimäärää opiskelemaan hakevien oppilaiden perheiden on pohdittava etäopiskelun edellytyksiä. Etäkoulu Kulkurin valintakriteerit ovat: 

Oppilaalla on aikuinen, suomenkielinen lähiohjaaja 

Peruskoululainen ei pärjää etäopinnoissa yksin, vaan tarvitsee jatkuvaa aikuisen ohjausta ja tukea. Lähiohjaaja on useimmiten lapsen vanhempi, mutta ohjaus voidaan järjestää myös muuten (esim. palkattu kotiohjaaja). 

Hy suomen kielen taito 

Kulkurissa opiskellaan suomen kielellä. Opiskelun onnistuminen edellyttää äidinkielenomaista suomen kielen taitoa sekä oppilaalta että ohjaajalta.

Opiskelutaidot, motivaatio ja sitoutuminen ohjaukseen 

Etäopiskelun onnistuminen vaatii lapselta myönteistä suhtautumista opiskeluun/koulunkäyntiin. Erityisesti yläkoululaisella opiskelutaidot korostuvat, sillä opiskeltavaa on paljon. Etäopiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja sekä oppilaan että ohjaajan on sitouduttava opiskelun suunnitteluun ja osallistuttava opinto-ohjaukseen. 

Tietokone ja toimiva nettiyhteys 

Verkko-opiskelussa tarvitaan toimiva tietokone, nettiyhteys ja osalla kursseista oppikirjat. 

Hakuajat

Syyslukukauden ja koko lukuvuoden opintoihin voi hakea lokakuun loppuun mennessä. 

Kevätlukukauden opintoihin voi hakea tammikuun loppuun mennessä. 

Näin haet opiskelemaan Kulkuriin

Hakumenettely koskee perheitä, joiden lapsi ei käy muuta koulua

 1. Täytä Kulkurin hakulomake.

Kun lapsi ilmoitetaan opiskelemaan kaikkia oppiaineita, on täytettävä Kulkurin hakulomake.

 1. Sovi aika haastatteluun.

Lisäksi haastattelemme perheet. Opinto-ohjaaja sopii ajan etähaastattelulle. Koulupaikka Kulkurissa on ehdollinen, kunnes koulunjohtaja vahvistaa oppilaaksi ottamisen.

Etäkoululainen tarvitsee lähiohjaajan

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Hän vastaa opiskelun sujumisesta kotona: suunnittelee opiskeluaikataulun yhdessä oppilaan kanssa, ohjaa opiskelua ja huolehtii siitä, että tehtävät tehdään ja palautetaan ajallaan. Ilman aikuisen ohjausta, apua ja tukea ei perusopetusikäinen oppilas selviydy etäopiskelusta. 

Vanhempi/ohjaaja

 • luo puitteet säännölliselle opiskelulle
 • antaa teknistä tukea tai muuta apua tarvittaessa
 • huolehtii opiskelujen aloituksesta ja etenemisestä aikataulussa
 • rohkaisee ja kannustaa oppilasta
 • tukee opiskelutavoitteiden toteutumista omalla toiminnallaan
 • keskustelee lapsensa kanssa opiskelusta/oppiaineesta
 • lukee opettajan viestit ja vastaa niihin pyydettäessä
 • selvittää, miten opintojen etenemistä voi seurata
 • seuraa oppilaan opintojen etenemistä ja on tarvittaessa yhteydessä opettajaan/opinto-ohjaajaan
 • kysyy opettajalta apua tarvittaessa, esim. ongelmatilanteissa (motivaatio, hankalat tehtävät, kieliongelmat)
 • pyytää tarvittaessa lisätietoa oppilaan opiskelusta tai opiskelun tukemisesta
 • hakeutuu halutessaan vertaistuen piiriin (Kulkuri-vanhemmat FB-ryhmä)

Päättötodistus Kulkurista

Etäkoulu Kulkurin ulkomailla asuva oppilas voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän ns. erityisessä tutkinnossa. Suorittaminen tapahtuu joko osallistumalla kurssin päätteeksi valvottuun päättökokeeseen (lukuaineet) tai kokoamalla kurssin aikana portfolio (taito- ja taideaineet). Päättötodistukset Kulkurin oppilaille kirjoittaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Päättöarvosanan edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu päättökoe tai portfolio.

Päättökokeet

Kaikille yhteisistä lukuaineista (ks. luettelo alla) tehdään kurssien päätteeksi päättökokeet valvotuissa koetilaisuuksissa. Päättökokeen voi tehdä

 • Suomessa Etäkoulu Kulkurin toimistossa tai muussa koulussa tai
 • oppilaan asuinmaassa paikallisessa tai kansainvälisessä koulussa, Suomi-koulussa, suurlähetystössä tms. paikassa, jossa valvonta voidaan järjestää ja jonka Etäkoulu Kulkuri hyväksyy.

Perhe huolehtii koepaikan ja valvojan hankinnasta ja mahdollisista kustannuksista. Lisätietoa päättökoepaikan hyväksymisestä ja koejärjestelyistä saa Etäkoulu Kulkurin toimistosta: kulkuri@kulkurikoulu.fi.

Portfoliot

 • Musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö suoritetaan kurssin aikana tekemällä vaaditut tehtävät. Jos pakolliset kurssit on suoritettu suomalaisessa koulussa 7. tai 8. luokalla, näitä aineita ei tarvitse suorittaa.
 • Liikunta on pakollinen aine kaikilla luokilla 7-9, joten se suoritetaan aina. Kurssin päätteeksi 9. luokan oppilaat kokoavat liikuntaportfolion.

Jos oppilas on ylittänyt oppivelvollisuusiän, taito- ja taideaineita ei tarvitse suorittaa. Erityisessä tutkinnossa ei suoriteta valinnaisaineita.

Kaikille yhteiset lukuaineet, joista oppilas tekee päättökokeen:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli: ruotsin kieli
 • vieras kieli: englannin kieli
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • historia (8. lk)
 • yhteiskuntaoppi (9. lk)
 • biologia
 • maantieto
 • terveystieto
 • uskonto

Yhteishaku

Ulkomailla asuva oppilas voi osallistua yhteishakuun joko ulkomaisella todistuksella tai Kulkurin kautta saatavalla päättötodistuksella (Viikin normaalikoulu). Jos oppilas osallistuu kevään yhteishakuun Kulkurin kautta saatavalla päättötodistuksella, kurssit ja päättökokeet on suoritettava hyväksytysti toukokuun 13. päivään mennessä.