Skip to Content

Dataskyddsbeskrivning

Skrivet av  bildning@raseborg.fi / Katja Roni

Uppdaterad 24.1.2024

1

Namn på register 

 

Rekisterin nimi

 

Visma InSchool Primus, skoladministrations system (förskolor, grundskolor och gymnasier)
http://www.visma.fi/inschool

 

Visma InSchool Primus, kouluhallintojärjestelmä (esikoulut, peruskoulut ja lukiot)

http://www.visma.fi/inschool

2

Register-

ansvarig

 

Rekisterinpitäjä

 

 

 

Namn / Nimi

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

Adress / Osoite

 

PB 58, 10611 Raseborg / PL 58, 10611 Raasepori

Andra kontaktuppgifter / Muu yhteystieto

Johanna Söderlund

dataskydd@raseborg.fi / tietosuoja@raasepori.fi

 

3

Kontaktperson vid registerärenden

 

Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

 

Namn / Nimi

Anne-Marie Brandtberg

Adress / Osoite

Raseborgsvägen 37, 10611 Raseborg

 

Andra kontaktuppgifter / Muu yhteystieto

Tel. / Puh. 019 289 2000

bildning@raseborg.fi / sivistys@raasepori.fi

4

Syfte med behandling av personuppgifter

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 

 

Visma InSchool Primus är ett helhetssystem som kan användas för att sköta utbildningsväsendet på förskolor, läroanstalter, skolkanslier eller vid behov i hela kommunen/staden. Användarna behöver inte använda något annat program eller system parallellt med Primus.

 

Det centrala programmet i datasystemet är Visma InSchool Primus.

 

I enlighet med offentlighetslagen kan de övriga programmen som hör till systemet räknas som hjälp- eller verktygsprogram. Övriga program som hör till datasystemet är schemaläggningsprogrammet Kurre samt Wilma, som är en webbtjänst för Primus och Kurre.

 

 

Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan esikoulun, oppilaitoksen, koulutoimiston tai tarvittaessa koko kunnan/kaupungin koulutoimi. Se ei tarvitse rinnalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää.

 

Tietojärjestelmän ydinohjelma on Visma InSchool Primus.

 

Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.

 

5

Register-innehållet

 

Rekisterin tietosisältö

 

 

Primus innehåller följande personregister: studerande (innehåller även uppgifter om vårdnadshavare), lärare, personal, vikarier, sökande, arbetsplatshandledare och -bedömare, arbetsplatsutbildare, styrelse/direktion samt utbildningsinspektörer. Personuppgifterna finns också med i bl.a. registren för bedömning, pedagogiska dokument, stödåtgärder, inlärning i arbete, erkännande av kunnande och yrkesprov.

 

 

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri, hakijarekisteri, työpaikkaohjaajien ja -arvioijien rekisteri, työpaikkakouluttajien rekisteri, johtokuntarekisteri sekä koulutustarkastajien rekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen, tukitoimien, työssäoppimisten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä.

 

6

Informations-

källor

 

Säännön-mukaiset tietolähteet

 

De viktigaste källorna är befolkningsregistret, stadens skolväsen och övriga administrativa verksamhetsområden, lärare samt elever och deras föräldrar. Uppgifter kan också komma från studerandens tidigare läroanstalter, regionförvaltningsverket och Studentexamensnämnden.

 

Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, kunnan/kaupungin koulutoimi ja muut hallinnonalat sekä opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista, aluehallintovirastoista sekä Ylioppilastutkintolautakunnasta.

 

7

Överlåtelse av uppgifter

 

Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

 

Uppgifter kan överlåtas med ett skriftligt medgivande av personen. Om personen inte kan förstå meningen med medgivandet, kan den lagliga företrädaren ge ett skriftligt medgivande.

 

Personen kan när som helst upphäva medgivandet av uppgifter.

En del av uppgifterna i personregistren överlåts regelbundet till myndigheter, via myndigheternas informationsresurs Koski. Uppgifterna kan även efter separat bedömning överlåtas för andra ändamål, t.ex. för fortsatta studier. En del av uppgifterna kan också publiceras på t.ex. läroanstalters webbsidor. En person kan förbjuda överlåtelse och publicering av sina uppgifter.

 

Tietoja voidaan luovuttaa henkilön kirjallisella suostumuksella. Jos henkilöllä ei ole edellytyksiä arvioida annetun suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella

Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, viranomaisten Koski-tietovarannon kautta. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista esim.

oppilaitoksen www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.

8

Överföring av uppgifter utanför EU eller ETA

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 

Personuppgifter kan överföras inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra länder som har erkänts av Europeiska kommissionen som länder som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd.

 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

9

Registredades rätt till kontroll av register-

uppgifterna

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

 

 

Registrerade har rätt att får bekräftelse av registeransvariga att uppgifter behandlas eller behandlas inte samt rätt till tillgång av personuppgifterna.

Kontakta registeransvarig för mera information.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai ett niitä ei käsitellä, sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Ota yhteyttä rekisterinpitäjään, saadaksesi lisätietoja.

10

Korrigering, avlägsnande eller komplettering av uppgifterna

 

Tietojen oikaisu, poisto tai täydennys

 

Registrerade har rätt att kräva att registeransvariga korrigerar och kompletterar utan ogrundat dröjsmål felaktiga uppgifter om den registrerade.

Registrerade har rätt att kräva att registeransvariga avlägsnar uppgifter om den registrerade utan ogrundat dröjsmål om kriterierna uppfylls. Kontakta registeransvariga.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ja täydentää ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos perusteet täyttyvät. Ota yhteyttä rekisteinpitäjään.

 

11

Skydds- principer för registret

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Uppgifterna i registret förvaras skyddade för utomstående och användningen övervakas. För användning behövs personlig användarkod och lösenord. Användarrättigheterna beviljas enligt uppdrag. Externa anslutningar övervakas.

 

Rekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Ulkoista yhteyttä valvotaan.

 

12

Arkivering och förstöring av registret

 

Rekisterin arkistointi ja hävittäminen

 

Elevens uppgifter lagras i databasen under skoltiden, efter det kan uppgifterna flyttas i datasystemets arkiv, varifrån man vid behov kan återta uppgifterna i aktiv användning.

Från datasystemet skrivs det ut ett elevkort då eleven flyttar till annan skola. Kortet arkiveras på skolan.

Kopior av elevens bedömningar sparas under den tid eleven är skolpliktig. Kopia av avgångsbetyget sparas permanent.

Uppgifters arkiveringstider och förstörande av uppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

 

Oppilaan tiedot säilytetään tietokannassa oppilaan koulussa oloaika, minkä jälkeen tieto voidaan siirtää tietojärjestelmän arkistoon, josta sen voi tarvittaessa palauttaa aktiivikäyttöön.

Tietojärjestelmästä tulostetaan oppilaskortti oppilaan siirtyessä toiseen kouluun.  Oppilaskortti arkistoidaan koululla.

Kopiot arvioinneista säilytetään oppilaan oppivelvollisuus aika. Päättötodistusjäljennökset säilytetään pysyvästi.

Tietojen säilytysajat ja hävittäminen tehdään lain edellyttämällä tavalla.

 

Back to top