Skip to Content

Opetuksen kehittäminen

Kulkuri on tunnustettu toimija ja verkko-opetuksen kehittäjä

Kulkuri on myös verkko-opetuksen kehittäjä ja edelläkävijä. Otamme aktiivisesti käyttöön uutta, innovatiivista pedagogiikkaa, kehitämme verkko-opetuksen ja -ohjauksen toimintamalleja ja koulutamme opettajia yhdessä kumppaniemme kanssa.

Kulkurin saamat tunnustukset:

Tutustu kehittämishankkeisiimme:

2024

Vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys

Vuonna 2024 verkkokoulussa kehitetään oppilaiden välistä vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Päivitämme Kulkurin käsikirjaan aihetta käsittelevän luvun. Suunnittelemme lukuvuodesta 2024–2025 alkaen kursseille enemmän pari- ja ryhmätöitä sekä tehtäviä, joissa oppilaat pääsevät antamaan toisilleen vertaispalautetta. Kulkurin vanhempaintoimikunta järjestää oppilaille vapaamuotoisia pulinakerhoja. Lisäksi kehitämme kaikkien oppilaiden yhteistä verkkokurssia, Kulkurikampusta, ja kannustamme oppilaita liittymään oppilastoimikuntaan.

2023

Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti

Vuonna 2019 saatu OKKA-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatti päivitettiin Kestävän tulevaisuuden sertifikaatiksi.

Lue lisää OKKA-säätiön oppilaitossertifikaateista: https://koulujaymparisto.fi/

Lue lisää Sulje
2023

ICONS-perustajajäsenyys

Kulkuri on kansainvälisen verkkokoulujen verkoston ICONSin perustajajäsen ja koulunjohtaja Tuija Tammelander sen ensimmäinen puheenjohtaja.

Lue lisää ICONSin verkkosivuilta.

Lue lisää Sulje
2023

Nettituntien organisoinnin ja pedagogiikan kehittäminen

Lukuvuoden 2023-2024 aikana kehitimme reaaliaikaisia opetustuokioita eli nettitunteja. Kehittämistyössä keskityttiin nettituntien pedagogiikkaan, vuorovaikutukseen sekä yhteisiin toimintatapoihin nettituntien järjestämisessä. Tavoitteena oli helpottaa oppilaiden, opettajien ja lähiohjaajien opintojen suunnittelua ja ennakointia. Kaikilla Kulkurin kursseilla on nyt Nettitunnit-moduuli, josta löytyvät kaikki nettitunteja koskevat ohjeet ja tärkeät asiat.

2023

Tutkien ja toimien etänä

Vuonna 2023 toteutamme yhdessä Lapin LUMA-keskuksen kanssa Opetushallituksen rahoittaman opettajien täydennyskoulutuksen LUMA-aineiden (luonnontieteellismatemaattisten aineiden) etäopetuksesta. Teemana on erityisesti tutkiva oppiminen ja toiminnallisuus.

Lue lisää Sulje
2022

Verkkokoulun laatukäsikirja

Vuonna 2022 päivitimme verkkokoulun laatukäsikirjan (Kulkurin käsikirja) ja se jalkautettiin kaikille kursseille ja opettajien työvälineeksi lukuvuonna 2022-2023. Laatukäsikirjan avulla kehitämme verkkokurssiemme laatua ja yhtenäistämme kurssikäytäntöjä.

Kehittämistyöhön liittyy Kulkurissa aina myös sen tulosten ja osaamisen jakaminen. Laatukäsikirjaa ja sen laadintaprosessia esiteltiin mm. Online Educa Berlin ja ITK-konferensseissa. Etäopetuksen päivän 2022 teeman oli myös verkko-opetuksen laatu, jolloin esittelimme omaa laatutyötämme ja opimme toisten verkko-opetusta antavien oppilaitosten laatutyöstä.

Tutustu Kulkurin käsikirjaan.

Lue lisää Sulje
2022

Erasmus+ -liikkuvuushanke

Erasmus+ -liikkuvuushankkeessa tutustuimme Ruotsin ja Belgian Kulkuria vastaaviin etäkouluihin, Sofia Distansiin ja dTeachiin.

2022

Toiminnan kehittävä arviointi / Karvi

Lukuvuonna 2021-2022 Koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti Kulkurin toiminnan kehittävän arvioinnin. Arvioinnin pohjalta saatiin arvokasta tietoa Kulkurin vahvuuksista ja kehittämiskohteista, jotka on jaettu lähivuosien toimintasuunnitelmiin.

2021

Verkko-opetuksen saavutettavuus

Lukuvuoden 2021–2022 aikana kehitimme Etäkoulu Kulkurin saavutettavuutta. Tarjosimme kaikille opettajillemme saavutettavuuskoulutusta ja teimme verkkokoulun kaikille kursseille saavutettavuuden arvioinnin. Lukuvuoden aikana syntyi myös Etäkoulu Kulkurin Canvas-oppimisympäristön saavutettavuusseloste.

2021

Verkko-opettajan oppimispolku

Lukuvuoden 2020-2021 Verkko-opettajan oppimispolku -projektissa kehitimme opettajien innovaatio-osaamista sekä taitoa luoda sisältöjä, toimia ja opettaa digitaalisissa ympäristöissä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen rahoitti Opetushallitus.

2020

Syyrian al-Hol-vankileirin suomalaislasten etäopetus ja mobiilietäopetuksen toimintamalliraportit

Vuosina 2020-22 toteutettiin mobiilietäopetusta al-Holin vankileirin suomalaislapsille, kehitettiin mobiilietäopetuksen toimintamalli ja laadittiin sen kuvausraportit. Tavoitteena oli turvata lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen poikkeuksellisissa olosuhteissa sekä tuoda lasten ja nuorten arkeen rutiinia, virikkeitä ja mahdollisuuksia oppimisen ja oivaltamisen iloon. Lisäksi tavoitteena oli tukea ja edistää kriisin keskellä elävien lasten ja nuorten kotoutumista Suomeen. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää hankesivulta.

Lue lisää Sulje
2019

OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti

Lukuvuonna 2018-2019 toteutimme verkkokoulussa OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifioinnin.

2017

Case Forest – metsä monialaisena oppimisympäristönä

Lukuvuoden 2016-2017 kehittämishanke keskittyi monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teemana oli metsä ja oppimiskokonaisuuden muotoilussa hyödynnettiin design-perusteista pedagogiikkaa ja Case Forest -menetelmää. Opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen rahoitti Opetushallitus.

Lue lisää hankesivulta.

Lue lisää Sulje
2016

Verkosta vetovoimaa ilmiölähtöiseen oppimiseen

Lukuvuonna 2015-2016 Kulkuri ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Opettajankoulutuslaitos sekä Jyväskylän kaupunki toteuttivat opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen yhdessä. Osallistujlle, perusopetuksen opettajille, annettiin valmiuksia suunnitella ja toteuttaa monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia osana omaa opetustyötään. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

2015

ILMIÖ – verkosta vetovoimaa oppiainerajat ylittävään ilmiöoppimiseen

Lukuvuoden 2014-2015 ILMIÖ-hankkeessa Kulkuri-verkkokoulu toteutti oppiainerajat ylittävän ilmiöprojektin yhdessä Kolin koulun kanssa. Hankkeessa koottiin ilmiö-opas, jonka avulla muut koulut voivat toteuttaa vastaavia projekteja.

2014

eKulkuri

Hankkeessa kokeiltiin Kulkuri-verkkokoulun käyttöä erityisopetuksen tukena erityisesti koulupudokkaiden opetuksessa. Yhteistyökumppaneina olivat Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ja Turun yliopiston normaalikoulu.

Back to top